پارسیس تحلیل
1399/08/11
19:46
#ماهانه #افق گزارش ماهانه افق نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 1344 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 7 درصدی داشته است. ...

#ماهانه #افقگزارش ماهانه افق نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۱۳۴۴ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۷ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۷۵۶۶ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0