کارگزاری آبان
1399/09/05
10:39
📈كاشي و سراميك نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#كترام٬ #كساوه٬ #كصدف و #كهرام پر تقاضا های گروه اند.#كپارس٬ #كحافظ و #كسعدي پر عرضه معامله می شوند.

📈کاشی و سرامیک نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#کترام٬ #کساوه٬ #کصدف و #کهرام پر تقاضا های گروه اند.#کپارس٬ #کحافظ و #کسعدی پر عرضه معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0