بورس۲۴
1401/01/29
10:29
شفاف سازی «شسم» در خصوص تعداد سهام «لپیام»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید سموم علف کش در خصوص تعداد سهام در نماد لپیام شفاف سازی نمود.

شفاف سازی «شسم» در خصوص تعداد سهام «لپیام»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید سموم علف کش در خصوص تعداد سهام در نماد لپیام شفاف سازی نمود.


شسم بیان داشت این شرکت دارنده ۴۱۲۰ سهم نماد گسترش صنایع پیام می باشد و مساله اختلاف فی ما بین با شرکت سپرده گذاری مرکزی ناشی از مبایعه نامه بین شرکت های گروه در سنوات قبل است که به علت مسدود یا در وثیقه بودن سهام، انتقال آن در سپرده گذاری منعکس نشده است.


شسم لیپام
انتهای خبر

0
0