کدال۳۶۰
1399/11/14
13:44
#دفارا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت دار...

#دفارا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت داروسازی فارابیشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت پذیرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود هر سهم به اطلاع می رساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲.۲۲۲.۱۳۴ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (برمبنای سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال) در سال مزبور مبلغ ۳.۷۰۴ ریال برآورد می گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۳:۴۴:۴۸ (۷۱۹۱۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0