کارگزاری آبان
1399/11/08
11:15
📊#ومهان اطلاعیه 99/11/08 *گروه توسعه مالی مهر آیندگان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره- گروه ب) ...

📊#ومهان


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۰۸


*گروه توسعه مالی مهر آیندگان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0