کدال۳۶۰
1401/01/31
10:59
#قشیر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليدي قند شيروان قوچان بجنورد - نماد: قشير 1401-01-31...

#قشیر


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد - نماد: قشیر۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۱:۰۰:۳۱ (۸۷۰۸۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0