تحلیل برای سود
1400/09/14
09:52
#سود_سهام #وصندوق تا پایان آبان ماه 39,115 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وبشهر تا پایان آبان ماه 1,088 میلیارد ریال سود سهام ...

#سود_سهام#وصندوق تا پایان آبان ماه ۳۹,۱۱۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وبشهر تا پایان آبان ماه ۱,۰۸۸ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#صبا تا پایان آبان ماه ۶۷۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#پترول تا پایان آبان ماه ۴,۶۸۷میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0