بورس۲۴
1401/02/04
15:48
فروش فروردین ماه «ثاخت»چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۷ ماهه منتهی به فروردین حدود ۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

فروش فروردین ماه «ثاخت»چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۷ ماهه منتهی به فروردین حدود ۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.


ثاختثاخت
انتهای خبر

0
0