بانی فام
1399/10/09
08:57
#رصد_بازار صفوف خرید بازار: #چخزر، #زفکا، #غگیلا و #کاما .... صفوف فروش بازار: #برکت، #ولپارس، #وسلرستا #وسخراج و .... @banifam

#رصد_بازارصفوف خرید بازار: #چخزر، #زفکا، #غگیلا و #کاما ....


صفوف فروش بازار: #برکت، #ولپارس، #وسلرستا #وسخراج و ....@banifam

انتهای خبر

0
0