بورس نامه
1399/09/19
09:23
#قنیشا حد ضرر: ۷۱۰۰ مقاومت: ۸۴۰۰ وضعیت: ریسک‌ متوسط تاریخ: ۹۹/۹/۱۸

#قنیشاحد ضرر: ۷۱۰۰


مقاومت: ۸۴۰۰


وضعیت: ریسک متوسط


تاریخ: ۹۹/۹/۱۸
انتهای خبر

0
0