حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/08/19
01:02
با مردم به گونه ای سخن کن که آنها دوست دارند، حتی اگر دروغ باشد ! مردم پذیرای آنچه بر خلاف میلشان باشد نیستند حتی اگر واقعیت باشد ! تصمیمات آنها را...

با مردم به گونه ای سخن کن که آنها دوست دارند، حتی اگر دروغ باشد ! مردم پذیرای آنچه بر خلاف میلشان باشد نیستند حتی اگر واقعیت باشد !


تصمیمات آنها را تایید کن تا با آرامش دادن به آنها به محبوبیت برسی حتی اگر آن تایید به بهای دادن ریسمان پوسیده به آنها باشد.انتهای خبر

0
0