بتاسهم
1400/01/15
20:27
#حتوکا در گزارش اسفند با فروش ۱۹۹ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲۰۷۱ میلیارد ریالی رسیده در حالی که کل سال قبل ۱۱۴۳ میلیارد ریال بوده است

#حتوکا در گزارش اسفند با فروش ۱۹۹ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲۰۷۱ میلیارد ریالی رسیده در حالی که کل سال قبل ۱۱۴۳ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0