تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
18:40
#فجر از انباشته افزایش سرمایه رو کرد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد اميرکبير کاشان درصد افزایش سرما...

#فجر از انباشته افزایش سرمایه رو کرد


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان


درصد افزایش سرمایه: ۱۸۶ درصد


محل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0