بتاسهم
1399/08/29
15:40
#مهم برای #پلوله شيميايي فرآورد قشم از زیر مجموعه های گازلوله در 6 ماهه امسال 274 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است کل این عدد در سال قبل 103 ...

#مهم برای #پلوله


شیمیایی فرآورد قشم از زیر مجموعه های گازلوله در ۶ ماهه امسال ۲۷۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است کل این عدد در سال قبل ۱۰۳ میلیارد ریال بودهانتهای خبر

0
0