بورس۲۴
1401/04/02
10:27
اخذ ضمانتنامه های بانکی برای «فاذر» ممکن شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع آذر آب اعلام نمود از تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۹ به دلیل محدودیت ها و مشکلات بانکی ایجاد شده ناشی از چک های برگشتی و معوقات بانکی موفق به دریافت انواع ضمانتنامه های بانکی نگردیده بود که این موضوع باعث ایجاد مانع در عقد قراردادهای جدید و همچنین پیش برد مالی برخی پروژه های منعقده قبلی شده بود. در همین راستا و با پیگیری های مستمر مدیریت ارشد شرکت و همچنین مساعدت سایر مقامات عالی رتبه کشور و سایر مسئولین طراز اول استان مرکزی این مهم تحقق پذیرفته و در حال حاضر اخذ ضمانتنامه بانکی جهت حضور و مشارکت در مناقصات (قراردادهای جدید)، حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت برای این شرکت میسر گردیده است.

اخذ ضمانتنامه های بانکی برای «فاذر» ممکن شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع آذر آب اعلام نمود از تاریخ آذرماه سال ۱۳۹۹ به دلیل محدودیت ها و مشکلات بانکی ایجاد شده ناشی از چک های برگشتی و معوقات بانکی موفق به دریافت انواع ضمانتنامه های بانکی نگردیده بود که این موضوع باعث ایجاد مانع در عقد قراردادهای جدید و همچنین پیش برد مالی برخی پروژه های منعقده قبلی شده بود. در همین راستا و با پیگیری های مستمر مدیریت ارشد شرکت و همچنین مساعدت سایر مقامات عالی رتبه کشور و سایر مسئولین طراز اول استان مرکزی این مهم تحقق پذیرفته و در حال حاضر اخذ ضمانتنامه بانکی جهت حضور و مشارکت در مناقصات (قراردادهای جدید)، حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت برای این شرکت میسر گردیده است.

فاذر
انتهای خبر

0
0