کارگزاری سهام بارز
1399/10/06
16:04
#زاگرس 🔹درآمد شرکت در آذر ماه1812 میلیاردتومان بوده که نسبت به ماه قبل 11درصد و نسبت به میانگین ماهانه فروش در 8ماه گذشته 53 درصد رشد داشته است. ...

#زاگرس🔹درآمد شرکت در آذر ماه۱۸۱۲ میلیاردتومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱۱درصد و نسبت به میانگین ماهانه فروش در ۸ماه گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است.🔹مجموع فروش شرکت در ۹ماهه سال جاری۱۰۳۴۶ میلیارد تومان بوده و در کل سال گذشته۷۸۰۳ میلیارد تومان بوده است.🔹نرخ فروش متانول با رشد ۱۰درصدی نسبت به ماه گذشته ۶.۳ میلیون تومان بوده است.🔹روند فروش فصلی شرکتبهار۲۰۴۸ میلیارد تومان سودهرسهم۴۳۵تومان


تابستان۲۵۵۸ میلیاردتومان سودهرسهم۶۴۵تومانپاییز۵۷۳۹ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0