همفکران
1401/05/31
13:32
#مجمع #سمایه 📌به گزارش همفکران، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و به زودی تصمیم گیری نهایی در خصوص افزایش سرمایه شرکت انجام خواهد شد،همچنین افزای...

#مجمع


#سمایه📌به گزارش همفکران، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و به زودی تصمیم گیری نهایی در خصوص افزایش سرمایه شرکت انجام خواهد شد،همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز پیشنهاد شده است.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0