بورس۲۴
1401/04/02
10:30
«حرهشا» از نتیجه حضور در مزایده گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت رهشاد سپاهان اعلام نمود آقای فرهاد شیرزادی با پیشنهاد مبلغ ۱۵میلیارد ریال برنده مزایده اعلام شد.

«حرهشا» از نتیجه حضور در مزایده گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت رهشاد سپاهان اعلام نمود آقای فرهاد شیرزادی با پیشنهاد مبلغ ۱۵میلیارد ریال برنده مزایده اعلام و مقرر است با انجام مراحل قانونی ملک صدرالاشاره به ایشان منتقل گردد. مقرر گردید همزمان با امضای مبایعه نامه، برنده مزایده معادل ۳۰ درصد از ثمن معامله را نقدا جمعا به مبلغ ۴به فروشنده پرد۶۵۰ میلیون ریال اخت و الباقی ثمن معامله جمعا به مبلغ.۱۰۸۵۰ میلیون ریال را طی یک فقره چک به شرکت رهشاد سپاهان پرداخت نماید.

حرهشا
انتهای خبر

0
0