پارسیس تحلیل
1399/09/17
19:30
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام صنایع بوده است؟ در بازار 17 آذر 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) ب...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام صنایع بوده است؟در بازار ۱۷ آذر ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) به سمت صنایع فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)/کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0