محسن حسنلو
1399/08/11
11:20
#های_وب 💢 داده گستر عصر نوین 💢 سود سازی مستمر شرکت. اصلی ترین پارامتر بنیادی یک شرکت به سود سازی مستمر و پایدار اون شرکت می باشد. این شرکت هر فص...

#های_وب💢 داده گستر عصر نوین 💢سود سازی مستمر شرکت. اصلی ترین پارامتر بنیادی یک شرکت به سود سازی مستمر و پایدار اون شرکت می باشد. این شرکت هر فصل حوالی ۵۰ درصد سود سازی داشته است@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0