بورس۲۴
1401/02/07
17:29
تایید حسابرس به افزایش سرمایه «حآفرین»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت ریل پرداز نو آفرین از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تایید کرد.

تایید حسابرس به افزایش سرمایه «حآفرین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت ریل پرداز نو آفرین از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی تایید کرد.


حافرین
انتهای خبر

0
0