پارسیس تحلیل
1401/02/31
20:11
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (41) #ذوب #وسالت #دماوند #حسینا #غبهنوش #قزوین #خریخت #کتران #بشهاب #فگستر 🔹 ادامه دارد... ک...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (۴۱)#ذوب #وسالت #دماوند #حسینا #غبهنوش #قزوین #خریخت #کتران #بشهاب #فگستر🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0