کدال۳۶۰
1400/12/18
16:34
#لپیام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل بدهی تسهیلات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/09/30 شرکت گسترش صنایع پیام شرح رویداد:...

#لپیام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل بدهی تسهیلات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت گسترش صنایع پیامشرح رویداد:


پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل ۲۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کل بدهی تسهیلات بانک فوق به مبلغ۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسویه گردید .
۱۴۰۰-۱۲-۱۸ ۱۶:۳۴:۴۴ (۸۶۱۶۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0