بتاسهم
1399/11/11
10:28
فوری مهم ... گویا به شرکت ها اعلام شده حداکثر تا 20 بهمن پیش بینی سود را به بازار اعلام نمایند . این گام خوبی است اما توصیه به سازمان بورس ای...

فوری مهم ...


گویا به شرکت ها اعلام شده حداکثر تا ۲۰ بهمن پیش بینی سود را به بازار اعلام نمایند .


این گام خوبی است اما توصیه به سازمان بورس این است که از طریق سامانه تدان و با فعال کردن تعداد زیاد مشاوران رسمی و غیر رسمی اجازه تجزیه و تحلیل روی سود شرکت ها و انتشار ان داده شودانتهای خبر

0
0