کارگزاری آبان
1399/11/12
09:46
📊#تمحرکه اطلاعیه 99/11/12 *ماشین سازی نیرو محرکه* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۲


*ماشین سازی نیرو محرکه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0