آواتحلیل
1400/09/07
11:48
#بررسی_گزارش_کدال #دتولید ✅ دتولید در آبان ماه فروش حدود 27 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته برابر با 12 میلیارد تومان بود...

#بررسی_گزارش_کدال #دتولید✅ دتولید در آبان ماه فروش حدود ۲۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته برابر با ۱۲ میلیارد تومان بوده است. حدود ۱۴ میلیارد تومان درآمد آبان شرکت مربوط به خدمات کارمزدی است.✅ مقدار فروش فرآورده های تزریقی در آبان ماه ۱.۱ میلیون بسته گزارش شده است.✅ نرخ فروش فرآورده های تزریقی در آبان ماه برابر با ۸۴۰۰ تومان به ازای هر بسته گزارش شده است که نسبت به آخرین نرخ حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۱۴۰ میلیارد تومان میرسد که ۴۰ درصد کمتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۸۷۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0