مهندسی مالی
1399/08/11
11:14
آنهایی که می دانند نمی گویند و آنهایی که می گویند نمیدانند. مایکل لویس

آنهایی که می دانند نمی گویند و آنهایی که می گویند نمیدانند.


مایکل لویسانتهای خبر

0
0