پارسیس تحلیل
1401/01/06
07:03
#صبا بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ 28 اسفند 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با...

#صبابررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو ۵۱,۷۶۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۱,۱۲۸ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - سرمایه گذاری صدر تامین - تامین سرمایه امین و بانک تجارت.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶,۴۱۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳,۹۳۷ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا ۱۱,۵۵۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۰ درصد می باشد.پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0