سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/25
08:56
#بازار 🕣 هم اکنون و در پیش گشایش ⏫259نماد صف خرید(42%) ⏬ 158نماد صف فروش(23%) 💵 ارزش نمادهای صف خرید: 41009B 💴 ارزش نمادهای صف ...

#بازار🕣 هم اکنون و در پیش گشایش
⏫۲۵۹نماد صف خرید(۴۲٪)⏬ ۱۵۸نماد صف فروش(۲۳٪)
💵 ارزش نمادهای صف خرید: ۴۱۰۰۹B
💴 ارزش نمادهای صف فروش: ۳۲۷۷۳B🎯

انتهای خبر

0
0