کارگزاری آبان
1401/03/29
15:28
#اخبار_مجمع #وکبهمن به ازای هر سهم مبلغ 220ریال سود (معادل 14درصد) بین سهامداران تقسیم گردید.

#اخبار_مجمع


#وکبهمن


به ازای هر سهم مبلغ ۲۲۰ریال سود (معادل ۱۴درصد) بین سهامداران تقسیم گردید.
انتهای خبر

0
0