بورس۲۴
1400/12/28
14:03
رشد قابل توجه ارزش پرتفوی در «کروی»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه معادن روی ایران در اسفند ماه فروشی انجام نداد.

رشد قابل توجه ارزش پرتفوی در «کروی»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه معادن روی ایران در اسفند ماه فروشی انجام نداد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۲۴۶ میلیارد تومان افزایش داشت وبه ۸۳۰۸ میلیارد تومان رسید.


کر
انتهای خبر

0
0