نبسا
1399/08/25
11:55
در حال حاضر در تایم فریم های کوتاه مدت مقاومت های کوچکی امروز داشتیم که اگر به سلامت عبور کنیم و بازار بتواند نوسان گیران کوتاه مدت را جا بزاره می ...

در حال حاضر در تایم فریم های کوتاه مدت مقاومت های کوچکی امروز داشتیم که اگر به سلامت عبور کنیم و بازار بتواند نوسان گیران کوتاه مدت را جا بزاره می شه به موج صعودی خوبی امیدوار شد...


انتهای خبر

0
0