کدال۳۶۰
1399/10/29
11:29
#وزمین #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج نهایی مزایده املاک مازاد به شماره 99/2/م- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحی...

#وزمین


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج نهایی مزایده املاک مازاد به شماره ۹۹/۲/م- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت بانک ایران زمینشرح رویداد:


پیرو افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص مزایده برگزار شده به شماره ۹۹/۲/م ، به پیوست اطلاعات نتایج قطعی مزایده مذکور ایفاد میگردد.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۲۹:۴۸ (۷۱۳۵۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0