کدال۳۶۰
1401/02/20
15:29
#سدور آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم زمان برگزاری: 1401/...

#سدور


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دومزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۵:۲۹:۴۶ (۸۷۹۶۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0