مبین تحلیل
1399/08/18
14:00
#انرژی 🔸تامین کنندگان انرژی همواره در دنیا،یا قدرت های برتر دنیا بودند و یا تحت فشار مصرف کنندگان بزرگ قرار می گرفتند. نقش انرژی همواره به عنوان ع...

#انرژی🔸تامین کنندگان انرژی همواره در دنیا،یا قدرت های برتر دنیا بودند و یا تحت فشار مصرف کنندگان بزرگ قرار می گرفتند. نقش انرژی همواره به عنوان عامل مهم در تعیین قدرت های اقتصادی در دنیا پر رنگ بوده است. دنیای امروز، لحظه گذار به سمت تحول های مهم در انرژی می باشد و در لحظه وقوع، نقشه قدرت در جهان بدین شکل نخواهد ماند. نمودار بالا، به طور ضمنی بیان می کند که انقلاب انرژی آینده، از امروز توسط قدرت های برتر اقتصادی در پیگیری است و شاید نسبت های بالا،در مقایسه با یکدیگر، نشان دهنده سهم اقتصادی هر کدام از کشور ها در آینده نزدیک خواهد بود.🔸چین با ۳۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی که بیش از ۷۰ درصد مرتبط به بخش غیر فسیلی است پرچمدار انرژی های نوین جهانی است و پس از آن آمریکا می باشد که با ۲۷۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ( ۴۰ درصد در بخش فسیلی ) در رده دوم قرار دارد. آمریکا تنها ۶۳ درصد چین در بخش غیر فسیلی سرمایه گذاری کرده است.🔸حال سوال اساسی که باقی می ماند این است که در زمان وقوع این تحول، نقش نفت و مهم تر از آن،خاورمیانه در تصمیمات سیاسی اقتصادی جهان چه خواهد بود ؟➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0