کدال۳۶۰
1400/09/09
15:42
#فروژ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 17:00 مورخ 1400/09/09 1400...

#فروژ


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۵:۴۴:۴۸ (۸۲۴۷۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0