موج مثبت Positive Wave
1399/10/29
12:10
#وخارزم در دو روز کاری 5 درصد شرکت جابجا شد قشنگ سهامدار تازه نفس پولدار وارد سهم شده @Waveplus

#وخارزمدر دو روز کاری ۵ درصد شرکت جابجا شدقشنگ سهامدار تازه نفس پولدار وارد سهم شده


@Waveplus

انتهای خبر

0
0