کدال۳۶۰
1399/08/28
19:34
#مدار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 🔹 زمان برگزاری: ساعت 16:00 مورخ 1399/08...

#مدار


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۹:۳۴:۵۸ (۶۹۳۹۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0