محسن حسنلو
1399/08/18
08:30
#شلعاب 💢 لعابیران 💢 سهم بعد از افزایش سرمایه در محدود حمایت تلفیق زمانی خود قرار دارد و منتظر ورود نقدینگی می باشد. @HasanluMohsen

#شلعاب💢 لعابیران 💢سهم بعد از افزایش سرمایه در محدود حمایت تلفیق زمانی خود قرار دارد و منتظر ورود نقدینگی می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0