بتاسهم
1399/08/11
08:11
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 10 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 43786 ...

#تاصیکو


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹


پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۳۷۸۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۰۵۳۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - هلدینگ توسعه معادن و فلزات - فولاد مبارکه اصفهان و مس شهید باهنر.


پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۴۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶۷۳ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم تاصیکو ۱۶۶۵۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۹ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0