چارتیست بورس
1399/09/16
09:37
#کحافظ مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅ خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅ ه...

#کحافظ مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅هر یک از اهداف میتواند نقطه سیو سود باشد که بستگی به سیستم فردی شما دارد ✅با توجه به مقاومت پیش رو بهترین استراتژی خرید، خرید بعد شکست یا خرید بصورت پله ای تا کف می‌باشد ✅انتهای خبر

0
0