تارگت بورس
1399/12/05
18:46
#لابسا همچنان وفادار به حمایت کف کانال ترسیمی امامائامیکه بالای 4600 در حال معامله هست نگرانی نخواهد داشت و با عبور از محدوده 5300 بازی سهم آغاز ...

#لابسا همچنان وفادار به حمایت کف کانال ترسیمی امامائامیکه بالای ۴۶۰۰ در حال معامله هست نگرانی نخواهد داشت و با عبور از محدوده ۵۳۰۰ بازی سهم آغاز خواهد شد همچنان نگهداری شودانتهای خبر

0
0