تکنیکال ثنایی
1399/08/24
01:06
#وساخت.شرایط نسبتا مطلوبی دارد.توصیه می کنم این سهم را به دید میانمدت برای اهداف 7876-10500-14650با حد ضرر 4000وریسک به ریوارد عالی خرید کنید.مقاوم...

#وساخت.شرایط نسبتا مطلوبی دارد.توصیه می کنم این سهم را به دید میانمدت برای اهداف ۷۸۷۶-۱۰۵۰۰-۱۴۶۵۰با حد ضرر ۴۰۰۰وریسک به ریوارد عالی خرید کنید.مقاومت ها ۵۱۴۶-۶۱۹۵


۹۹.۰۸.۲۳


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0