سهم گلچین
1400/12/17
10:05
#شوینده اطلاعیه 1400/12/16 *مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر* 9ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۵۷ريال سود به ازای هر سهم م...

#شوینده


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶


*مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر*


۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۵۷ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۹درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بهپاک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶


*صنعتی بهپاک*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۶۰ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۹۱درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۶۰ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۹۱درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0