کارگزاری آبان
1401/02/19
08:37
📊#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/19 *ماشین سازی نیرو محرکه* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع من...

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*ماشین سازی نیرو محرکه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ شرکت تام ایران خودرو


شرح موضوع مناقصه و فرآیند آن:با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.


نتایج برگزاری مناقصه:با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.


مبلغ مورد توافق:۲۱,۲۳۹ میلیون ریال


تضمین های دریافت شده:یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۵ ٪ کل قرارداد به سررسید یکساله بعنوان تضمین انجام تعهدات و یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۵۰ ٪ مبلغ کل قرارداد بعنوان تضمین پیش پرداخت به سررسید شش ماهه


شرح نحوه اجرای قرارداد و مبلغ آن:مبلغ قرارداد ۲۱،۲۳۸،۹۸۰،۰۰۰ ریال بوده و نحوه اجرای قرارداد بعد از انعقاد قرارداد از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای خبر

0
0