محسن حسنلو
1399/10/07
08:55
#قشکر 💢 شکر شاهرود 💢 سهم در محدود مشخص شده، در حال نوسان خواهد بود، محدود کف خرید و در سقف فروش @HasanluMohsen

#قشکر💢 شکر شاهرود 💢سهم در محدود مشخص شده، در حال نوسان خواهد بود، محدود کف خرید و در سقف فروش@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0