سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/11
08:53
#بازار 🕣 هم اکنون و در پیش گشایش ⏫95 نماد صف خرید(16%) ⏬ 261نماد صف فروش(41%) 💵 ارزش نمادهای صف خرید: 11908B 💴 ارزش نمادهای صف ...

#بازار🕣 هم اکنون و در پیش گشایش
⏫۹۵ نماد صف خرید(۱۶٪)⏬ ۲۶۱نماد صف فروش(۴۱٪)
💵 ارزش نمادهای صف خرید: ۱۱۹۰۸B
💴 ارزش نمادهای صف فروش: ۳۲۵۵۹B🎯

انتهای خبر

0
0