کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
07:30
#کروی ارزش بازار توسعه معادن روی(کروی) به 6 هزار میلیارد تومان رسیده است ، ارزش بازار این شرکت در سقف تاریخی خود 16 هزار میلیارد تومان بود (اصلاح ...

#کرویارزش بازار توسعه معادن روی(کروی) به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ، ارزش بازار این شرکت در سقف تاریخی خود ۱۶ هزار میلیارد تومان بود (اصلاح ۶۳٪)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0