پارسیس تحلیل
1401/02/29
12:01
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(24) #قاسم #دکیمی #دقاضی #بجهرم #ددام #مداران #شپلی #سیلام #غسالم #شرنگی 🔹 ادامه دارد... کانال ت...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(۲۴)#قاسم #دکیمی #دقاضی #بجهرم #ددام #مداران #شپلی #سیلام #غسالم #شرنگی🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0