آواتحلیل
1401/03/02
11:54
#بررسی_گزارش_کدال #شلعاب ✅ شرکت لعابیران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 134,785 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 125.8% تغییر و نسب...

#بررسی_گزارش_کدال #شلعاب✅ شرکت لعابیران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش ۱۳۴,۷۸۵ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۱۲۵.۸٪ تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۲۵.۸٪ نشان می دهد✅ جمع مبلغ فروش شلعاب در دوره ۲ ماهه به ۱۹۴,۴۷۶ میلیون ریال رسیده است که تغییر۷۲.۴٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد✅ شلعاب در این ماه ۶۴۴ تن لعاب کاشی و سرامیک را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۸۷.۲۱٪ نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۲۰.۶۲٪ تغییر داشته است📉 آخرین قیمت سهم ۶۵۸ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۲۳٪ می باشدانتهای خبر

0
0